Az Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának kezelésében lévő közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (továbbiakban: SZTE EHÖK) kezelésében lévő közérdekű és egyéb adatok saját döntésen alapuló elektronikus közzétételének célja, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) és a közérdekű adatok kötelező közzétételét előíró egyéb jogszabályokban foglalt előírások figyelembevételével – elősegítse a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok (továbbiakban együtt: közérdekű adatok) megismeréséhez való – Alaptörvényben rögzített – jog érvényesülését.

A közérdekű adatok közzététele az SZTE EHÖK által üzemeltetett, inyar.sztehap.hu című weboldalon történik.

Az SZTE EHÖK, valamint a kari Hallgatói Önkormányzatok az Infotv. 33. § (2) bekezdése alapján nem minősülnek közzétételre kötelezett szervnek, a honlapon szereplő közérdekű adatok közzététele az SZTE EHÖK saját döntésén alapul.

Az Infotv. 3. § 5. és 6. pontja alapján nem minősülnek közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak a hallgatói ösztöndíjak, azok közzététele kizárólag a tájékoztatást szolgálja.

A honlapon az Infotv. 33.§ (1) bekezdése alapján, a törvény 1. számú mellékletében meghatározott Általános közzétételi listában szereplő adatok mindenki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából díjmentesen elérhetők. A közzétett adatok megismerése személyi adatok közléséhez nem kötött.


Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (székhely: 6723 Szeged, Szentháromság utca 34) (a továbbiakban: SZTE EHÖK) a inyar.sztehap.hu címen honlapot üzemeltet a saját maga számára. A inyar.sztehap.hu-n honlapon regisztráló és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói által (a továbbiakban: Felhasználók) meghatározott és megadott, személyes és egyéb adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben az SZTE EHÖK ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a inyar.sztehap.hu-n , az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az SZTE EHÖK minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az SZTE EHÖK a rögzített adatokat bizalmasan, a mindenkori adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

1. A nyilatkozat és az adatkezelés célja

A jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a inyar.sztehap.hu honlapon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az SZTE EHÖK adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a inyar.sztehap.hu Felhasználóinak a inyar.sztehap.hu-n keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez (közpénzek felhasználásának megtekintése, juttatások) szükséges azonosítása.

2. Az Adatkezelő megnevezése

Név: Szegedi Tudomány Egyetemi Hallgatói Önkormányzata
Székhely és levelezési cím: 6723 Szeged, Szentháromság utca 34
Telefonszám: +36 62/546-686
Email cím: jogsegely@ehok.u-szeged.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • vezetéknév
  • keresztnév
  • kar
  • szak
  • tagozat
  • EHA-kód

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a inyar.sztehap.hu-ra regisztráló Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását. A Felhasználó hozzájárulását a inyar.sztehap.hu-ra való regisztráció során adja meg. A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont: „Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.”

4.2. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a inyar.sztehap.hu Felhasználóinak a inyar.sztehap.hu-n keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez (közpénzek felhasználásának megtekintése, juttatások) szükséges azonosítása.

4.3. A fenti információkat az SZTE EHÖK kizárólag a inyar.sztehap.hu technikai üzemeltetése érdekében, statisztikai célokra használja fel.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.6. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során valótlan, hiányos, nem időszerű vagy nem saját adatot adott meg, az SZTE EHÖK jogosult az őt ért vagy a vele szemben érvényesített kárt a Felhasználóval szemben közvetlenül érvényesíteni. Az SZTE EHÖK ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

5.2. Fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. A Felhasználó által megadott adatokat az SZTE EHÖK a megfelelő elővigyázatossággal tárolja, és kizárólag a következő célokra használja fel. Azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át.

6.2. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az SZTE EHÖK által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a fenti elérhetőségek bármelyikén. A Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a fent megadott elérhetőségek útján. Az SZTE EHÖK a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az SZTE EHÖK a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást a Felhasználó részére.

7.2. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kéréssel, illetve észrevétellel az SZTE EHÖK munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

7.3. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az SZTE EHÖK a Felhasználó kérésére a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetekben azonban azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésre, azokat az SZTE EHÖK a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4. A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján, a bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., további elérhetőség: http://naih.hu ).

8. Egyéb rendelkezések

Az SZTE EHÖK fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Szeged, 2015. augusztus 31.